محافظ اضافه ولتاژ گذرا

 

 

     آمارها نشان داده است که در یک محیط صنعتی بطور مرتب به تجهیزات الکتریکی شوک ولتاژی اعمال میگردد.بروزاین اضافه ولتاژهای ناگهانی، عمر تجهیزات الکتریکی را کاهش داده و در بسیاری موارد باعث سوختن آنها میگردد.طراحي اين نوع محافظ ها به پارامتر هاي بسياري بستگي دارد و انجام آن توسط افراد ناآگاه مي تواند عواقب خطرناك و غير قابل جبراني درپي داشته باشد.دستگاههای محافظ اضافه ولتاژ ساخت این شرکت ، بر اساس درخواست مشتری جهت محدود کردن  اضافه ولتاژهای گذرا برروی خطوط ولتاژ بالا تا حد ولتاژ مجاز تجهیزات ، طراحی و ساخته می شوند.